Ga naar hoofdinhoud

Klokkenluidersregeling

Zuyderland beschikt over een klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling regelt dat medewerkers te goeder trouw melding kunnen maken van redelijke vermoedens van misstanden binnen de organisatie, zonder hiervan schade te ondervinden.

Een werknemer, vrijgevestigd medisch specialist en anderen die in een contractuele relatie tot Zuyderland staan en voor wiens werkzaamheden Zuyderland de verantwoordelijkheid draagt zoals uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden en andere ingehuurde medewerkers kunnen een vermoeden van een misstand melden bij de Raad van Bestuur van Zuyderland.

Vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is. Hierbij valt te denken aan strafbare feiten, schending van wet- en regelgeving, gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, bewust onjuist informeren van publieke organen, verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen en het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie hierover.

Hoe kan ik een vermoeden van een misstand via de klokkenluidersregeling melden?

Neem contact op met:

Beiden zijn werkzaam op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag. Zij maken een afspraak met jou om de melding te bespreken en voor een goede afhandeling te zorgen.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Voorzitter van de Bestuursraad David Jongen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 088-4596440 of via d.jongen@zuyderland.nl.

Het document ‘Klokkenluidersregeling Zuyderland concern’ biedt nadere informatie.