Ga naar hoofdinhoud

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Instellingen

Zuyderland is ontstaan uit een fusie tussen Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern. Deze fusie is per 1 januari 2015 geëffectueerd. Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum zijn vanaf die datum opgegaan in de nieuwe Stichting Atrium-Orbis Medisch Centrum, welke per 1 juli 2015 de naam Stichting Zuyderland Medisch Centrum heeft gekregen.

Stichting Zuyderland Medisch Centrum is per 1 januari 2017 gefuseerd met Zuyderland GGz BV, waardoor de ANBI status van Zuyderland GGz BV per 1 januari 2017 is vervallen.

De volgende (aan) Zuyderland (gelieerde) entiteiten staan bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI:

1. Stichting Zuyderland Medisch Centrum (groepshoofd)

RSIN/Fiscaal nummer: 854793458

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het voorzien in onderzoek, behandeling, verpleging & verzorging, huisvesting en begeleiding van patiënten in een gunstig behandelings-, verpleeg- en verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat, binnen de door haar geëxploiteerde gezondheidszorgvoorzieningen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In deze stichting zijn de ‘Cure’ activiteiten ondergebracht, bestaande uit ziekenhuisactiviteiten, revalidatie en ondersteunende diensten/concernafdelingen.

2. Stichting Zuyderland Zorg

RSIN/Fiscaal nummer: 821816639

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het dienen van een algemeen belang, voornamelijk door het doelmatig besturen, beheren en in stand houden van de onder de stichting ressorterende voorzieningen voor gezondheidszorg en ouderenzorg, waarin wordt voorzien in de behoeften van onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van patiënten in een gunstig behandelings-, verpleeg- en verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In deze stichting zijn de ‘Care’ activiteiten ondergebracht, bestaande uit verpleging & verzorging, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en huishoudelijke hulp.

3. Zuyderland Zorgcentra BV (100% dochter van Stichting Zuyderland Zorg)

RSIN/Fiscaal nummer:  821816445

Doelstelling: Het bieden van (geneeskundige) zorg- en dienstverlening aan ouderen en chronisch zieken met een lichamelijke, psychische of sociale beperking. Tevens het bieden van palliatieve en terminale zorg en voorts al hetgeen met de geneeskundige behandelingsovereenkomst(en) te dienaangaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de meest ruime zin.
Ook heeft de vennootschap ten doel het in stand houden en uitbreiden van diverse zorgcentra voor ouderen en chronisch zieken met een lichamelijke, psychische of sociale beperking; het in stand houden en uitbreiden van zorgcentra welke palliatieve en terminale zorg verlenen en andere daarmee verband houdende voorzieningen, alsmede het ontplooien van andere activiteiten die rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kunnen zijn voor somatische, psychogeriatrische, palliatieve en terminale zorg.

4. Zuyderland Jeugdgezondheidszorg BV (100% dochter van Stichting Zuyderland Zorg)

RSIN/Fiscaal nummer: 821816457

Doelstelling: Het bieden van preventieve gezondheidszorg aan kinderen van nul tot negentien jaar op het gebied van fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen en het signaleren van stoornissen daarin en voorts al hetgeen met de geneeskundige behandelingsovereenkomst(en) te dienaangaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de meest ruime zin.
Ook heeft de vennootschap ten doel het in stand houden en uitbreiden van diverse jeugdgezondheidszorgcentra en andere daarmee verband houdende voorzieningen, alsmede het ontplooien van andere activiteiten die rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kunnen zijn voor de jeugdgezondheidszorg.

5. Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan Limburg

RSIN/Fiscaal nummer: 812636739

Doelstelling: Het uitvoeren/aanbieden van medisch specialistische hulp, en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

6. Stichting Research- & Innovatiefonds

RSIN/ Fiscaalnummer: 858293675

Doelstelling: De Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland  draagt bij aan de bevordering, stimulering, initiëring en subsidiëring van relevant (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en daarmee verband houdende medische en verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Zuyderland Medisch Centrum. De stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving waarmee jaarlijks een financiële bijdrage aan door het bestuur goedgekeurde projectvoorstellen wordt toegekend, en al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Contactgegevens Stichting Research- & Innovatiefonds
Website: www.zuyderland.nl/research-en-innovatiefonds-Zuyderland
E-mail: researchinnov@zuyderland.nl

7. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC

RSIN/Fiscaal nummer: 853526424

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het beheren, verwerven, leveren en tentoonstellen van kunst in en ten behoeve van Zuyderland Medisch Centrum. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het beheren en bijeenhouden van de kunstverzameling ten behoeve van Zuyderland Medisch Centrum en het organiseren van tijdelijke en voortdurende tentoonstellingen in Zuyderland Medisch Centrum alsmede al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Contact

Contactgegevens Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland
Adres: Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen
Website: www.zuyderland-kunstcollectie.nl
E-mail: info@arnosijben.nl

De statutaire vestigingsplaats van Stichting Zuyderland Medisch Centrum (nr. 1) is:
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen

De stichting heeft twee locaties, Heerlen en Sittard-Geleen.

Het bezoekadres van de locatie Heerlen is:
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen

Het postadres van de locatie Heerlen is:
Postbus 5500
6130 MB Sittard

Het bezoekadres van de locatie Sittard-Geleen is:
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen

Het postadres van de locatie Sittard-Geleen is:
Postbus 5500
6130 MB Sittard

 • Het bezoek- en postadres van de nummers 2 t/m 6 is gelijk aan bovenstaand bezoek- en postadres van de locatie Sittard-Geleen.
 • Het bezoek- en postadres van nummer 7 is gelijk aan bovenstaand bezoek- en postadres van de locatie Heerlen.

Beleidsplan

Voor de beleidsplannen van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Zuyderland Zorgcentra B.V. wordt verwezen naar het Beleidsplan Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Beleidsplan Zuyderland Zorgcentra BV

Beleidsplan Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan Limburg (nr. 5): Jaarverslag beleidsplan Zuyderland Eyescan Limburg 2015

Beleidsplan Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting

Bestuur

De Raad van Bestuur van Zuyderland bestaat uit:
David Jongen, voorzitter
Wideke Nijdam, lid
Roel Goffin, CFO

De bestuurders van Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting zijn:

 • Stichting Zuyderland Medisch Centrum (voorzitter)
 • CBRE Global Investors (NL) B.V.
 • Stichting Vitaal Wonen
 • Stichting Wonen Limburg
 • Stichting Woonpunt

Allen zijn gezamenlijk bevoegd met de andere bestuurders.

Beloningsbeleid

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, conform de voor de sector gezondheidszorg geldende wetten en richtlijnen. Ten behoeve van een goed functionerende Raad van Bestuur worden de leden van de Raad van Bestuur periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur wordt beloond met inachtneming van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De bestuurders van Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Het beloningsbeleid voor het management en overige werknemers is als volgt:

 • Stichting Zuyderland Medisch Centrum: CAO Ziekenhuizen en CAO GGz.
 • Stichting Zuyderland Zorg: geen personeel
 • Zuyderland Zorgcentra BV: CAO Ziekenhuizen
 • Zuyderland Jeugdgezondheidszorg BV: CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan Limburg: geen personeel

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten