Ga naar hoofdinhoud

Zorgprofielen

Hier vindt u informatie over de landelijke verandering in de financiering van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Tot 2015
Tot 2015 hadden indicaties voor verblijf de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). Deze zorgzwaartepakketten waren genummerd.

Sinds 2015
Sinds 2015 vallen indicaties voor verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ)  geeft bij de indicatie een zorgprofiel af. Een Zorgprofiel is een globale omschrijving van de benodigde zorg. Het kan zijn dat u al zo’n indicatie heeft voor een zorgzwaartepakket. Voor u persoonlijk zal er dan ook geen groot verschil merkbaar zijn.

Hieronder een overzicht van welk zorgprofiel hoort bij het vroegere Zorgzwaartepakket:
Vroegere ZZP Naam zorgprofiel
VV 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
VV 9b VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Zorgleefplan

Voor ieder van de zorgprofielen is beschreven welke zorg , alsook welke hoeveelheid zorg er globaal in zit. Het voor u geïndiceerd zorgprofiel wordt altijd met u persoonlijk vertaald in een individueel zorgleefplan op de locatie waar u verblijft. In dit zorgleefplan staan de afspraken over hoe en wanneer u de geïndiceerde zorg krijgt.

Verandering van situatie? nieuwe indicatie

Als uw situatie verandert, is het soms nodig om een nieuwe indicatie aan te vragen, ook als u gewoon blijft wonen waar u woont of de vorige indicatie nog niet verlopen is. Uw zorg kan in inhoud of hoeveelheid toegenomen of afgenomen zijn. Om de juiste zorg te kunnen bieden én een passend tarief hiervoor te ontvangen als zorgaanbieder, is een geldige en passende indicatie van het CIZ noodzakelijk. Overigens hoeft voor een heel korte verandering, bijvoorbeeld u heeft meer zorg nodig vanwege de griep, geen nieuwe indicatie aangevraagd te worden, maar krijgt u wel de benodigde extra zorg.
Uiteraard helpen we u bij het aanvragen van een nieuwe indicatie en geven we u meer uitleg wanneer dat nodig is.

De juiste zorg

Uitgangspunt is en blijft; u krijgt de juiste zorg, passend bij uw behoefte en zo veel als mogelijk ingevuld conform uw persoonlijke wensen. Er kunnen dus wel verschillen bestaan in de zorg die u ontvangt en de zorg aan andere cliënten die in dezelfde locatie of afdeling verblijven.

Mocht u meer willen weten over uw zorgprofiel, dan kunt u terecht bij uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er).