Ga naar hoofdinhoud

In Zuyderland zijn verschillende Cliëntenraden actief. Elk organisatieonderdeel heeft een eigen Cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van patiënten, cliënten, bewoners en bezoekers en brengt adviezen uit. De onderwerpen variëren van tijdstippen van maaltijden, bezoekuren, bouwplannen, bezuinigingen, etc.

Cliëntenraden overleggen met het management, de directie en/of de Raad van Bestuur. Op deze wijze leveren de Cliëntenraden een bijdrage aan het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van zorg.
De onderwerpen betreffen altijd algemene zaken en nooit de persoonlijke situatie van één cliënt. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Zuyderland een aparte klachtenregeling.

Bevoegdheden Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad (verzwaard) adviesrecht, informatierecht en recht van voordracht. Daarnaast zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Cliëntenraad en Zuyderland aanvullende bevoegdheden neergelegd.

Adviesrecht

De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Gewoon adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder het advies naast zich neer mag leggen, er moet dan wel een schriftelijke motivering volgen. Als de zorgaanbieder een verzwaard adviesrecht echter niet volgt, moet de zaak worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. Deze commissie doet een bindende uitspraak.

Informatierecht en recht van voordracht

Om haar taken te kunnen vervullen heeft de Cliëntenraad recht op: tijdige, duidelijke en volledige informatie van de directie van het ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft verder het recht om ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en mag tenminste één persoon bindend voordragen voor de Raad van Toezicht van Zuyderland.