Ga naar hoofdinhoud

Privacy van cliënten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verwerking binnen ons zorgcentrum
Binnen Zuyderland Zorgcentra wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. De hoofddoelstelling van elke verwerking van uw gegevens is het aanbieden van goede zorgverlening. Deze verwerkingen vinden plaats voor verschillende doeleinden. De administratie gebruikt andere gegevens voor het voeren van de cliëntenadministratie dan de hulpverleners die gegevens nodig hebben om u zo goed mogelijk de gevraagde zorg te kunnen verlenen. Uitgangspunten zijn:

  • er worden niet méér gegevens vastgelegd dan noodzakelijk;
  • de toegang van onze medewerkers tot uw persoonsgegevens is beperkt.

Toestemming
In het zorgcentrum wordt een zorgleefplan opgesteld. Dit vormt de spil van de behandeling en verzorging tijdens uw verblijf. Het zorgleefplan komt in overleg met u tot stand. U geeft toestemming voor alle verrichtingen die passen binnen het zorgleefplan. Het zorgleefplan kan alleen gewijzigd en/of aangevuld worden met uw toestemming. Alle gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening worden vastgelegd in een digitaal dossier. Wij bewaren deze medische en zorggegevens in beginsel 15 jaar. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het Privacyreglement van Zuyderland. Wenst u het Privacyreglement van Zuyderland te ontvangen of heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacycare@zuyderland.nl.

Inzage en afschrift
U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om een kopie van (een gedeelte van) uw dossier te ontvangen. Tevens kunt u een verzoek doen om uw gegevens aan te vullen, corrigeren of vernietigen.  Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of vernietigen of wanneer u een afschrift wilt ontvangen, kunt u zich wenden tot de afdelingsleiding of de behandelend arts.

Informatieverstrekking aan derden
In bepaalde gevallen zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan andere instellingen om de zorgverlening mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld het zorgkantoor en de gemeente.  Informatie over uw verblijf in het zorgcentrum aan bijvoorbeeld parochiegeestelijken, patiëntenbezoekverenigingen, buurt- en wijkverenigingen, wordt door de receptie uitsluitend verstrekt als gericht gevraagd wordt op welke afdeling u verblijft.

Gegevensverzameling voor kwaliteitsbewaking
Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Daarom doen zorginstellingen onderzoek. Bij dat onderzoek worden gegevens over cliënten gebruikt. U kunt hierbij denken aan gegevens als de reden voor opname, informatie over de verzorging en over eventuele complicaties of infecties. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek kan de zorginstelling maatregelen nemen om de kwaliteit te verbeteren. De gegevens over cliënten zijn streng beveiligd. Alle gegevens die in het kader van de kwaliteitsbewaking worden verzameld, worden anoniem gebruikt zodat de privacy niet in gevaar komt. Als u bezwaar hebt tegen het anonieme gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsonderzoek, kunt u dit kenbaar maken bij de leidinggevende van de afdeling waar u verblijft.

Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming houdt binnen Zuyderland toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Marianne Korpershoek
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
Tel: 088 – 459 77 77