Ga naar hoofdinhoud

Huisregels voor patiënten en bezoekers van Zuyderland Medisch Centrum

Samen zorgen we voor een veilig ziekenhuis

Wij maken uw verblijf in onze ziekenhuizen graag zo veilig en aangenaam mogelijk. Daar hebben wij echter ook uw hulp bij nodig. Respectvol, vriendelijk en correct met elkaar omgaan is dan ook de basisregel voor iedereen die zich in Zuyderland Medisch Centrum bevindt.

Binnen én buiten op de terreinen van Zuyderland Medisch Centrum gaan we uit van onderstaande huisregels:

 • Ongewenst Gedrag

  U mag een ander niet hinderen, intimideren, vernederen, bedreigen (verbaal/non-verbaal), afpersen of fysieke agressie gebruiken.

 • Discriminatie

  Het is verboden om anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of achter te stellen op grond van afkomst, godsdienst, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, politieke overtuiging, handicap of chronische ziekte, gedrag, uiterlijk of kleding.

 • Seksuele intimidatie

  Er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard.

 • Stalken

  Elke vorm van stalken is niet toegestaan. Ook niet via social media.

 • Roken1, alcohol en drugs

  Er geldt een volledig rookvrije omgeving.2 Rookvrij betekent dat er binnen de gebouwen van Zuyderland Medisch Centrum én buiten op de terreinen van Zuyderland Medisch Centrum niet gerookt mag worden. Gebruik van hard- en softdrugs en is binnen én buiten op de terreinen van Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan en wordt niet gedoogd. Een patiënt of bezoeker onder invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot het ziekenhuis worden geweigerd of kan worden weggestuurd (mits de medische toestand van de patiënt of bezoeker dit toelaat). Alcohol mag alleen in de horeca aangelegenheden, waar de alcoholische versnapering verkocht wordt, genuttigd worden. Ook handel in hard- en softdrugs is binnen én buiten op de terreinen van Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan en wordt niet gedoogd.

 • Diefstal en vandalisme

  Diefstal en vandalisme is niet toegestaan. Bij diefstal en vandalisme van eigendommen van het ziekenhuis c.q. medewerkers van het ziekenhuis doen wij aangifte bij de politie. Alle kosten verhalen wij op de dader.

 • Wapens3

  Het bezit van (slag- of steekwapens) is strafbaar en geldt als een misdrijf. Het bezit van wapens is dan ook binnen én buiten op de terreinen van Zuyderland Medisch Centrum niet toegestaan. Als wapens worden ontdekt, neemt de Beveiliging van het ziekenhuis deze in beslag en worden de wapens anoniem overgedragen aan de politie. Ook andere gevaarlijke voorwerpen mogen niet worden meegenomen naar het ziekenhuis. Bij binnenkomst, dient u deze voorwerpen in bewaring te geven bij de Beveiliging van het ziekenhuis. Indien u weigert uw medewerking te verlenen, kunnen wij u de toegang tot Zuyderland Medisch Centrum ontzeggen (Uitzondering op deze regel vormen professionele hulpdiensten)

 • Fotografie/ filmen

  Het maken van foto- of filmopnamen van (mede)patiënten, (mede)bezoekers, verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners/medewerkers van het ziekenhuis is niet toegestaan. Hiervoor moet u vooraf toestemming vragen bij de afdeling Communicatie van het ziekenhuis. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt, hiermee in te stemmen.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Het is verboden om zonder toestemming van het ziekenhuis reclamemateriaal zoals flyers of reclamefolders uit te delen.

Sanctiebeleid ten aanzien van de bovenstaande huisregels:

Patiënten, bezoekers en derden die zich niet aan deze huisregels houden, zullen door medewerkers van Zuyderland Medisch Centrum worden aangesproken op hun gedrag. Door het ziekenhuis kunnen er tevens nadere maatregelen worden genomen. Dit kan variëren van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing tot een toegangsontzegging. In sommige gevallen kan er aangifte worden gedaan bij de politie en wordt de eventuele schade verhaald op de dader.

Roken is het nuttigen van alle vormen van (elektronische) tabaks- of nicotine houdende producten. In de praktijk zijn dat voornamelijk (elektronische) sigaretten, sigaren, shag en pijptabak.
2 Gezien de specifieke zorg/behandelcontext wordt voor klinisch verblijvende GGZ-patiënten op de locatie Sittard-Geleen voorzien in de mogelijkheid om uitsluitend in aan te wijzen gedeeltes van de aanpalende tuin te roken.
3 Welke wapens zijn in ieder geval verboden? Let wel: dit betreft geen limitatieve opsomming:
Stroomstootwapens; vuurwapens; stiletto’s; vlindermessen; boksbeugels; pijlen en pijlpunten; messen met meerdere snijkanten; luchtdrukwapens; zelfverdedigingswapens, zoals pepperspray of traangas.