Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

Met deze website van Zuyderland willen wij patiënten, bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of juist is. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Zuyderland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite(s). Zuyderland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik van de door Zuyderland op haar internetsite(s) gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken voor het poliklinisch spreekuur van de medisch specialist.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De website plaatst een cookie van Google Analytics. Zuyderland gebruikt deze cookie uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De toepassing van deze cookie gebeurt volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Privacy
Alle door de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite van Zuyderland aan Zuyderland verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Zuyderland bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite(s) van Zuyderland mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuyderland, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. Voor overname van informatie van de internetsite van Zuyderland dient u contact op te nemen met de afdeling Communicatie Zuyderland via 088-4598000, optie 6.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite(s) van Zuyderland voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Zuyderland worden beheerd en waarover Zuyderland geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Zuyderland dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite(s) van Zuyderland vanuit andere internetsites
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite(s) van Zuyderland. Zuyderland spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van de internetsite(s) van Zuyderland in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft van de afdeling Communicatie van Zuyderland via 088 – 459 8000 optie 6.

Wijzigingen
Zuyderland behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite(s) van Zuyderland van kracht.